ЗАЛОЖИ И СПЕЧЕЛИ

 

 Правила и условия за участие в наградната игра на ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД – „ЗАЛОЖИ И СПЕЧЕЛИ“
 
С настоящите Официални правила (наричани за краткост „Правилата") се обявява реда и начина за участие и условията за провеждане на наградната игра „ЗАЛОЖИ И СПЕЧЕЛИ” (наричана за краткост „Играта").
 
1. Организатор на Играта
Организатор на Играта „ЗАЛОЖИ И СПЕЧЕЛИ ” е „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, ул. “Христо Ботев ” № 2, , представлявано от  Илия Кадинов, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 200678191, наричано по-долу за краткост „Организатора”. Организаторът запазва правото си да поправя или променя Правилника, като обявява това предварително и публично.
 
2. Период на кампанията
Играта ще се проведе в периода от 04.03.2013 г. до 29.06.2013 г. включително.
 
3. Териториален обхват на промоцията
Играта се организира и провежда на територията на гр.София и гр.Пазарджик.
 
4. Право на участие в Играта
Право на участие в Играта имат всички пълнолетни физически лица, с налична адресна регистрация в Република България. Служителите на Организатора или техните роднини, както и лицата, свързани с организирането на играта или свързани с тях лица, нямат право да вземат участие в Играта.
 
5.Залог в „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ” ЕООД. (услуги на дружеството , които извършва по занятие и чието ползване дава право на участие в Играта)
5.1.Участието в Играта е обвързано със сключването на договор за залог под формата на заложен билет,съгласно НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ ,в периода по точка 2 по-горе. Издаден заложен билет преди или след този период, не обвързва Организатора с Правилата.
5.2. Право на участие в играта за голямата награда и всички други награди, имат лицата , които притежават заложен билет за сума над 30 лв. Притежателите на заложни билети под споменатата сума нямат право на участие в играта.
 
6. Правила за участие и начини за включване в Играта
6.1.Всяко физическо лице  става участник в Играта, когато са налице, кумулативно следните обстоятелства:
-   отговаря на изискванията в точка 4,
- използва услугите на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ”ЕООД, свързани с предоставянето на паричен заем, обезпечен със залог върху движима вещ,съгласно точка 5.2,  
- заложният билет е издаден в периода по точка 2 от Правилата,
-  заложният билет се регистрира автоматично в обработващата програма, срещу което, участникът получава документ, удостоверяващ участието на лицето в играта (талон с индивидуален номер).Титулярът на заложния билет и получения талон,трябва да е едно и също лице, като само то може да се ползва с правата по документа или трето лице с изрично нотариално пълномощно.
 6.2. Договорите за залог , под формата на заложен билет, трябва да бъдат издадени от обектите на Организатора, находящи се в гр.София и гр.Пазарджик:
- за гр.София;
·         гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" 140A
·         гр. София, бул. "Въскресение"
·         гр. София, жк. "Люлин"4 бл. 464, вх. А
·         гр. София, жк. "Овча купел, бул. "Монтевидео" 49 
·         гр.София, кв. Красна поляна, ъгъла на ул. "Добротич" и ул. "Никола Мушанов",
 
-          за гр.Пазарджик:
       
·         гр. Пазарджик, ул. "Пловдивска" 99 блок 44 ,
·         гр. Пазарджик, ул. "Васил Левски" 21
·         гр.Пазарджик, ул."Веслец" кв."Ябълките",
·         гр. Пазарджик, ул. "Луда Яна" 49 П
·         гр. Пазарджик, ул. "Дунав" 60,
 
 
 
 
                7. Описание на наградите
Определените награди в Играта са разделени на седмични награди и награди, които се теглят в края на играта,включително и голямата награда.
-          Седмичните награди се теглят в края на всяка календарна седмица , от започване на играта, до края на периода й  съгласно Т.2 от Правилата. Наградите са предметни на стойност до 100 лв. и включват: чадъри с фирмено лого на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ”ЕООД; шапки с фирмено лого на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ”ЕООД ; сакове с фирмено лого на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ”ЕООД и часовници с фирмено лого на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ”ЕООД . Печелившите талони ,съответно заложни билети,от седмичните тегления, прекратяват правото си да продължат учатието си в играта.
          -     Голямата награда е лек автомобил марка BMW, на стойност 3 000
                лв.,като заедно с голямата награда ще бъдат раздадени и по – малки  
                утешителни награди на стойност до 1000 лв,които представляват:
                аудио система – „SONY” модел  MHC-EX600 и  LCD телевизор
                „HITACHI 32”  модел TV-32H6C02.
         
8. Получаване и теглене на наградата
8.1.Голямата награда и другите по-малки утешителни награди ще се теглят и получават  в края на играта на 29,06,2013г. в  офис на дружеството за гр. София бул. "Възкресение" /срещу супермаркет Penny/  ,за играта проведена на територията на града и офис на дружеството за гр.Пазарджик,намиращ се на ул. "Луда Яна" 49 П ,за играта проведена на територията на града.
            8.2. Тегленията и обявяването на спечелилите седмична  награда ще се извършват на:
 1.  - 09.03.2013г./девети март две хиляди и тринадесета година/;
 2.  - 16.03.2013г./шестнадесети март две хиляди и тринадесета година/;
 3.  -  23.03.2013г./двадесет и трети март две хиляди и тринадесета година/;
 4.  - 30.03.2013г./тридесети март две хиляди и тринадесета година/;
 5. -  06.04.2013г./шести април две хиляди и тринадесета година/;
 6. -  13.04.2013г./тринадесети април две хиляди и тринадесета година/;
 7. -  20.04.2013г./двадесети април две хиляди и тринадесета година/;
 8. -  27.04.2013г./двадесет и седми април две хиляди и тринадесета година/;
 9. -  04.05.2013г./четвърти май две хиляди и тринадесета година/;
10. - 11.05.2013г./единадесети май две хиляди и тринадесета година/;
11.-  18.05.2013г./осемнадесети май две хиляди и тринадесета година/;
12. - 25.05.2013г./двадесет и пети май две хиляди и тринадесета година/;
13. - 08.06.2013г./осми юни две хиляди и тринадесета година/;
14. - 15.06.2013г./петнадесети юни две хиляди и тринадесета година/;
15. - 22.06.2013г./двадесет и втори май две хиляди и тринадесета година/;
16. - 29.06.2013г./двадесет и девети май две хиляди и тринадесета година/;
Като самите тегления, на седмичните награди, ще се извършват на посочените дати във всеки офис ,участващ в играта и ще включва участници само сключили заложен билет в съответния офис. Тегленето ще се извършва на лотариен принцип от специално назначено жури за гр.София и за гр.Пазарджик,
             8.3. Тегленето на голямата награда ще се извърши на:
29.06.2013г./двадесет и девети юни две хиляди и тринадесета година/
  в присъствието на Нотариус в офис на Организатора за  гр. София бул. "Възкресение" /срещу супермаркет Penny/  и в офис на Организатора за  гр.Пазарджик, ул. "Луда Яна" 49 П , като в тегленето на наградите в края на играта ще участват всички участници ,от всички участващи офиси в съответния град , които не са спечелили седмична награда.
8.4. При представяне и предаване на печелившият заложен билет от страна на участник, Организаторът е длъжен да предостави наградата описана в Правилата на участника.
8.5. Председателят на журито изготвя протокол за хода на играта и имената на спечелилите участници, който ще се съхранява в офис на Организатора за гр. София бул. "Възкресение" /срещу супермаркет Penny/   и в офис на Организатора за  гр.Пазарджик, ул. "Луда Яна" 49 П. Всички членове на журито и Нотариуса са длъжни да подпишат изготвения протокол.
8.6. При настъпване на обстоятелство по точка 9.2 или ако в срок от 14 дни от публикуването на Имената на спечелилия  в Играта участник на сайта на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ” ЕООД: www.zkdoverie.com.  , същият не бъде открит, той губи правото да получи наградата си. В тези случаи организаторът провежда допълнително теглене за съответната награда в срок от 7 дни. Организаторът ще публикува нова определена за допълнително теглене дата по реда, описан в предходната точка
 
9. Обща информация за наградите и победителите
 
9.1. След изъчването на победителя, спечелил награда в играта „ЗАЛОЖИ И СПЕЧЕЛИ”, Организаторът се ангажира да го уведоми лично чрез телефонно обаждане или електронна поща. Имената на спечелилия участник ще бъдат публикувани на сайта на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ” ЕООД: www.zkdoverie.com.  след всяко извършено теглене, както и на специални информационни табла ,поставени на видно място в офиса,където се е извършило тегленето.
9.2. Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или други награди. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят самоличността си. Самоличността на спечелилия участник се удостоверява с представяне на официален документ за самоличност Ако нагарадата се приема от трето лице е необходимо то да представи нотариално заверено пълномощно за целта.
9.3. При отказ от страна на спечелилия участник да потвърди самоличността си, Организаторът има право да откаже предаването на съответната наградата.
9.4. Участниците в Играта на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ” ЕООД „ЗАЛОЖИ И СПЕЧЕЛИ” са запознати с възможностите за спечелване на наградите и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградите, които те получават. Ако спечелилият в Играта участник не е съгласен да заплати данъчните задължения свързани с наградата, това ще се счита за отказ от получаването на награда.
9.5. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на наградната игра на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ” ЕООД „ЗАЛОЖИ И СПЕЧЕЛИ” не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата. В случаите на извънредни (форсмажорни обстоятелства), върху които Организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това посредством публикуване на специално съобщение в електронната страница на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ” ЕООД: www.zkdoverie.com. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети и пропуснати ползи. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Играта на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ” ЕООД „ЗАЛОЖИ И СПЕЧЕЛИ” или прилагането на Правилата на Играта са финални и се отнасят до всички участници.
9.6. Спечелилият наградата участник губи правото си да я получи, ако не я потърси в срок от 14 дни след обявяването и.
 
10. Други условия
Съгласието с Правилата на Играта на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ” ЕООД „ЗАЛОЖИ И СПЕЧЕЛИ”  е необходимо условие за участие в играта. С предоставянето на своите данни при даването в залог на движима вещ по точка 5 в периода по точка 2 по-горе, всеки клиент безусловно приема да участва и напълно се съгласява с нейните правила.
 
11. Съхранение на Правилата 4
Правилата на Играта са достъпни в писмен (разпечатан) вариант във всички обекти на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ” ЕООД, в които се провежда играта, на адреса на управление на Организатора: гр. Велинград,ул.”Христо Ботев” № 2, както и  на специално съобщение в електронната страница на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ” ЕООД: www.zkdoverie.com.
 
12. Защита и съхранение на личните данни
С приемането на Правилата на Игра на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ” ЕООД „ЗАЛОЖИ И СПЕЧЕЛИ”, всеки участник изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани, съгласно Закона за защита на личните данни и разрешава на Организатора да използва събраните данни за целите на Играта: статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и др. Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора до прекратяване на съгласието на участника по негово желание или докато данните престанат да служат за нуждите на Организатора.
 
13. Публичност
С приемането на Правилата на Играта, всеки участник разрешава, ако бъде обявен за победител в Играта, името и фамилията му, както и населеното място, от което е, да бъдат обявявани в електронната страница  на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ” ЕООД: www.zkdoverie.com., както и евентуално в медии, за което няма да изисква никакво заплащане или обезщетение.
 
14. Отказ от участие
Участниците в Играта могат да изискат отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент. За целта те трябва да изявят желанието си в електронно писмо на адрес: zkdoverie@gmail.com или в пощенско писмо. Писмената форма е задължителна. По този начин участникът се отказва от участие и занапред.
 
15. Решаване на оплаквания
Организатора отговаря за всички оплаквания от Играта. При постъпване на оплакване, Организаторът е задължен да ги отстрани в най-кратък срок, като информира подалият оплакването участник за това.
 
16. Правни спорове
16.1. Организаторът не носи отговорност и не следва да бъде въвличан в никакви правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с Играта.
16.2. Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат разрешавани извънсъдебно, по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да отнесат спора до институциите, които са компетентни да го разрешат, съгласно разпоредбите на българското законодателство.
 
Правилата на Играта на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ” ЕООД „ЗАЛОЖИ И СПЕЧЕЛИ”  са обявени на 04.03.2013 година.