Статии

Как да регистрирам заложна къща

В днешно време човек търси различни алтернативи за финансиране. Някои разочаровани от трудното намиране на работа се насочват към стартиране на собствен бизнес, а други се замислят защо да не си отворят една заложна къща.  Не е скрито, че заложните къщи печелят от лихвите и таксите по отпуснатите от тях бързи кредити срещу залог на вещи, а също и от продажбите на вещите, които клиентът не е платил в уговорения срок. Все по-често хората се обръщат към заложните къщи, от които получават бързи пари, без да е нужно да отговарят на задължителни и тежки условия, които се изискват при потребителския кредит.

1. Регистрации, които трябва да направя, за да си отворя заложна къща:

Регистрация № 1:

Заложната къща може да е: едноличен търговец (ЕТ); еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД);  дружество с ограничена отговорност (ООД) или акционерно дружество (АД). Като такова, за мен следва задължението да я впиша в Търговския регистър. За тази цел подавам заявление за вписване и прилагам необходимите към него документи (в зависимост от вида на фирмата ) в Агенцията по вписванията.

Важно е да избера име на фирмата, което да включва словосъчетанието „заложна къща”. Например: Заложна къща Христов и Станчев ООД.

Регистрация № 2:

Ако имам намерение да извършвам сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, трябва да направя регистрация на заложната къща и в Министерството на финансите, където се води и поддържа публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, както и изделия с тях.

Регистрация № 3:

В процеса на моята дейност в заложната къща ще ми се наложи да използвам личните данни на моите клиенти. За да гарантирам, че няма да злоупотребя с известната ми лична информация, трябва да регистрирам заложната къща като администратор на лични данни.

Важно: Често, докато работя в заложна къща, може да попадна на съмнителни вещи и клиенти, които твърдят, че дадена вещ е тяхна, а в същото време може да бъде крадена. За да избегна действия по изпиране на пари и ако искам да работя съгласно закона, трябва да съставя вътрешни правила с критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти. В 14-дневен срок от приемането на тези правила, трябва да ги изпратя за одобрение до Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС). И само след получаване на одобрение от ДАНС, моята заложна къща може да започне да работи.

2. Дейности, на които трябва да отговаря заложната ми къща:

 • представям парични заеми само срещу залог на движими вещи;
 • не мога да отпускам парични заеми срещу ипотека на недвижим имот; срещу придобиване правото на ползване на имота или с уговорката да сключа договор за продажба на имота и после да го предоставя за изкупуване на същото лице, което ми го е продало;
 • не мога да приемам за залог паметници на културата от национално и световно значение, оръжия и боеприпаси.

На видно и достъпно място за потребителите на заложната ми къща, трябва да изложа следната информация:

 • ясен и видим надпис „заложна къща”;
 • условията за залог на вещи: такси, комисионни, период на валидност на представената информация и др.;
 • как се оценяват заложените вещи и къде се съхраняват;
 • размера у сроковете за предоставените заеми;
 • какво се случва, ако заемът не бъде погасен;
 • как преди изтичане на срока може да се погаси заемът и да се върне заложената вещ.

Важно! Трябва да представя информацията така, че да не заблуждава клиентите на заложната къща. Изписването на информацията става върху едноцветен фон с контрастиращ на него цвят на шрифта и с еднакви по размер букви и цифри.

3. На какви условия трябва да отговаря заложната ми къща?

 • Трябва да осигуря отделно помещение, в което да приемам клиентите и склад, където да съхранявам заложените вещи.
 • Трябва да съобрзя помещенията с изискванията за противопожарна безопасност и  да ги снабя с охранителни камери и сигнално-охранителна техника (СОТ).
 • В помещението, където приемам клиентите, не мога да извършвам друга търговска дейност  (например продажба) освен да предоставям парични заеми срещу заложени движими вещи.
 • Ако променя търговското помещение на заложната къща (за посрещане на клиенти), трябва да уведомя всички мои клиенти, чиито стоки държа в момента.

4. На какви условия трябва да отговарям като управител на заложната къща?

 • Да не съм осъждан за престъпление, което съм извършил умишлено.
 • Да не бъда обявен в несъстоятелност,  ако съм ЕТ или съдружник в търговско дружество, което се намира в производство по несъстоятелност.
 • Да не съм бил управител или член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност.
 • Да не съм лишен от право да заемам  управителни длъжностти.

След отварянето на заложна къща, всекидневно трябва да водя регистрационни описи на всички сключени сделки: залози и продажби на вещи, които да съхраня най-малко 1 година след сключване на сделката.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Автор:

Рени Христова